Friday, September 25, 2009

5. ஏழாம் நாள் ஓய்வுக்காரர் (Seventh-day adventist) மற்றும் ஓய்வுநாள் பற்றி உங்கள் கருத்து?

"ஓய்வுநாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிப்பாயாக" என்பது பத்து கற்பனைகளில் ஒன்று. இன்று நாம் அதை வாரத்தில் ஒருநாளாக எடுத்து முதல் நாளில் சபைக்கு சென்று செலவிடுகிறோம்.
 
இயேசு ஓய்வுநாளிலே வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கி, உங்களில் எவனாகிலும் ஆடாவது, மாடாவது, கழுதையாவது குழியில் விழுந்தால் தூக்கிவிடாமல் இருப்பானோ? ஓய்வுநாளிலே நன்மை செய்வது நியாயந்தான் என்று சொன்னாரோ அதிலிருந்தே நாம் விளங்கிக்கொள்ளவேண்டும். அனைத்து பரிசேயரும் வேதபாரகரும், ஏழாம் நாள் ஓய்வுக்காரர்போல் இயேசு ஓய்வுநாளை அநுசரிக்கவில்லை என்று குற்றம் சாற்றினர். இயேசுவோ இந்த காரியத்தை செய் என்றும் இனி செய்யதேவையில்லை என்றும் சொல்ல தேவனுக்கு ஞானம் உண்டு.

அப்படியானால் ஏன் ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருக்கவேண்டும் என்று தேவன் சீனாய் மலையில் சொன்னார்? 430 வருஷம் இஸ்ரவேலர் எகிப்திலே இருந்தார்கள். அங்கே ஓய்வு இன்றி அடிமையாய் வேலை செய்து வந்தார்கள். மனுஷன் ஓய்ந்திருக்கவேண்டும் அப்படி ஓயாமல் வேலை செய்தால் அவன் சீக்கிரத்திலே செத்துபோவன். அவனுக்கு இளைப்பாறுதல் தேவை. அது மனுஷனுடைய நலனுக்காகத்தான், தேவனுடைய நலனுக்கு அல்ல. 


இன்னும் சொல்லப்போனால் ஐந்து நாள் தேவன் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கியபின் ஆறாம் நாளும் ஏழாம் நாளும் உள்ளதே என்ன செய்யலாம்....ஒரே குழப்பாயிருக்கே....சரி... ஏழாம் நாளுக்காக மனுஷனை ஆறாம் நாளில் உண்டாக்கி அவனை ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருக்கும்படி செய்வோம் என்றா செய்தார்? அல்ல. மனுஷன் ஓய்வுநாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை, ஓய்வுநாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது.

ரோமர் 14:5 அன்றியும், ஒருவன் ஒருநாளை மற்றொரு நாளிலும் விசேஷமாக எண்ணுகிறான்; வேறொருவன் எல்லா நாட்களையும் சரியாக எண்ணுகிறான்; ஏழாம் ஓய்வுக்காரர் ஒரு நாளை மட்டும் விசேஷமாக எண்ணுகிறார்கள். என்னை பொறுத்தமட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் விசேஷமான நாள்தான். தரியு என்னும் ராஜனும் "நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்புவிக்க வல்லவராயிருந்தாரா?" என்று கேட்கிறான். நீ ஏழாம் நாள் ஆராதிக்கிற தேவன் என்று கேட்கவில்லை.

ஓய்வுநாளை மனுஷன் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்கவேண்டும் என்னும் கட்டளையை தேவன் சீனாய் மலையில்தான் கொடுத்தார். ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்கள் ஓய்வு நாளைக் கைகொள்ளவில்லையே!! ஆனாலும் அவர்கள் பரலோகத்திலே இருக்கிறார்கள். ஓய்வுநாளை கைக்கொள்ளாத ஏனோக்கை தேவன் உயிரோடே எடுத்துக்கொண்டாரே!!
நான் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும், யாக்கோபின் தேவனுமாயிருக்கிறேன் என்று தேவன் அநேக இடங்களில் கூறுகிறார்.

"ஓய்வுநாள் மனுஷனுக்காகவா" அல்லது "மனுஷன் ஓய்வுநாளுக்காகவா"? கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கவும்.

பேதுரு சொல்கிறார்: "பிதாக்களாலும் நம்மாலும் சுமக்கக்கூடாதிருந்த நுகத்தடியைச் சீஷர் கழுத்தின்மேல் சுமத்துவதினால், நீங்கள் தேவனைச் சோதிப்பானேன்? இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையிலே அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறது எப்படியோ, அப்படியே நாமும் இரட்சிக்கப்படுவோமென்று நம்பியிருக்கிறோமே ... விக்கிரகங்களுக்குப்படைத்தவைகளுக்கும், இரத்தத்திற்கும், நெருக்குண்டு செத்ததிற்கும், வேசித்தனத்திற்கும், நீங்கள் விலகியிருக்கவேண்டுமென்பதே. அவசியமான இவைகளையல்லாமல் பாரமான வேறொன்றையும் உங்கள்மேல் சுமத்தாமலிருப்பது பரிசுத்த ஆவிக்கும் எங்களுக்கும் நலமாகக் கண்டது; இவைகளுக்கு விலகி நீங்கள் உங்களைக் காத்துக்கொள்வது நலமாயிருக்கும்." என்று கூறி முடிக்கிறார்.

ஏழாம் நாள் ஓய்வுக்காரர் ஓய்வு நாளை சரியாக ஆசரிக்கிறார்கள் என்றால் ஓய்வுநாளில் நெருப்புகூட மூட்டக்கூடாது என்ற கட்டளையை பின்பற்றுகிறார்களா? ஒரு அடுப்பாயிருந்தாலும், ஒரு காரை ஸ்டார்ட் (car start) பண்ணுவதாக இருந்தாலும், ஒரு மின் சாதன பொருளை (electricity switch on/off) இயக்கினாலும் நெருப்பு வரும். இவர்கள் இவைகளை செய்வதால் ஓய்வுநாள் ஆசரிப்பை மீறுகிறார்களே.

ஏழாம் நாள் ஓய்வுக்காரர் "நாளுக்கு" முக்கியத்துவம் கொடுப்பது தவறாகும்.

மாற்கு 2:23 பின்பு, அவர் ஓய்வுநாளில் பயிர் வழியே போனார்; அவருடைய சீஷர்கள் கூட நடந்துபோகையில், கதிர்களைக் கொய்யத் தொடங்கினார்கள்.
இயேசு "பின்பு அவர்களை நோக்கி: மனுஷன் ஓய்வுநாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை, ஓய்வுநாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது" என்று சொல்கிறார்.

நாம் இன்றும் வாரத்தில் முதலாம் நாள் ஓய்வுநாளாக சபைக்கு சென்று தேவனை ஆராதிக்கின்றதின் மூலம் பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கிறோம்.  நாள் முக்கியமல்ல, பரிசுத்தமாயிருப்பதே கருத்தாகும்.

Seventh day Adventists have a wrong understanding.

3 comments:

almode ange said...

பத்து கற்பனையை வைத்துதான் நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட போகிறது. நியாயப்பிரமாணம் என்றால் பத்து கற்பனையை குறிக்கிறது. வசனத்தை நன்கு கவனித்து பாருங்கள் "யாக்கோபு 2:10 எப்படியெனில், ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் கைக்கொண்டிருந்தும், ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாயிருப்பான்." ஒன்றிலே தவறினால் என்ற வார்த்தையை கவனியுங்கள். அது பத்தில் ஒன்றா? அல்லது வேறு எதை பற்றி சொல்லுகிறது? பத்து கற்பனையில் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக..... என்ற கட்டளைகளை ஏற்று கொள்கிறோம், ஆனால் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பயாக என்ற கட்டளையை மாத்திரம் தேவையில்லை என்கிறோம்!!அந்த பத்தில் ஒன்றை எடுத்து போட நீங்கள் யார்? தேவனுக்கு விரோதமாக பேசவேண்டும் என்று தூண்டபடுகிறீர்களா? அல்லது தேவனுக்கு பயந்து "உபாகமம் 5:10 என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறைமட்டும் இரக்கஞ்செய்கிறவராயிருக்கிறேன்." என்ற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள விருபும்கிறீர்களா? பத்து கட்டளைகளில் ஒன்று (ஓய்வுநாள்) தேவையில்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் பிசாசின் தந்திரமான வஞ்சகத்தில் விழுகிறார்கள். ஏனென்றால் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரித்தால் தேவன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார், இது சத்தியம்!!! "என் பரிசுத்தநாளாகிய ஓய்வுநாளிலே உனக்கு இஷ்டமானதைச் செய்யாதபடி, உன் காலை விலக்கி, உன்வழிகளின்படி, நடவாமலும், உனக்கு இஷ்டமானதைச் செய்யாமலும், உன் சொந்தப்பேச்சைப் பேசாமலிருந்து, ஓய்வுநாளை மனமகிழ்ச்சியின் நாளென்றும், கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமையுள்ள நாளென்றும் சொல்லி, அதை மகிமையாக எண்ணுவாயானால்,அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி, உன் தகப்பனாகிய யாக்கோபுடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன்; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று." ஏசாயா 58:13,14. இந்த வசனம் யாருக்கு சொல்லப்படுகிறது? எல்லோருக்குமா? அல்லது யூதருக்கு மட்டுமா? அப்படி யூதருக்கு மட்டுமே என்றால் மற்றவர்கள் எப்படியோ போகட்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புவாரா? ஆபிரகாம் ஓய்வுநாளை கைக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது, வசனத்தை பார்க்கவும் "ஆதியாகமம் 26:4 ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் விதிகளையும், என் கற்பனைகளையும், என் நியமங்களையும், என் பிரமாணங்களையும் கைக்கொண்டபடியினால்," இங்கு ஆபிரகாம் என் கற்பனைகளையும் கைக்கொண்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது. எந்த கற்பனைகளை? கற்பனைகளில் நான்காம் கற்பனை ஓய்வுநாள். கற்பனை முழுவதும் கடைப்பிடிப்பது அவரவர் இஷ்டம். எல்லாமே நியாயத்தீர்ப்பில் வரும் அப்போது "ஐயோ, போதகத்தை நான் வெறுத்தேனே, கடிந்துகொள்ளுதலை என் மனம் அலட்சியம்பண்ணினதே!
என் போதகரின் சொல்லை நான் கேளாமலும், எனக்கு உபதேசம்பண்ணினவர்களுக்கு என் செவியைச் சாயாமலும் போனேனே!சபைக்குள்ளும் சங்கத்துக்குள்ளும் கொஞ்சங்குறைய எல்லாத் தீமைக்குமுள்ளானேனே! என்று முறையிடுவாய்." இந்த கூட்டத்திலே நாம் இருப்போமா அல்லது தேவனுக்கு பயந்து முழு கற்பனைக்கும் கீழ்படிவதை தெரிந்துகொள்வோமா? . "அநியாயஞ்செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயஞ்செய்யட்டும்; அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும்; நீதியுள்ளவன் இன்னும் நீதிசெய்யட்டும்; பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும்.இதோ, சீக்கிரமாய் வருகிறேன்; அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடேகூட வருகிறது." வெளி.22:11,12

Anonymous said...

நாம் நியாயப்பிராமணத்தை வைத்து மட்டும் அல்ல கிறுஸ்துவின் பிரமாணத்தை வைத்தும் நியாயம்தீர்க்க படுவோம். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கிறுஸ்துவின் பிரமாணமே பிரதானம்.

Anonymous said...

புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவோடு அறையப்பட்ட கள்ளன் ஒய்வு நாளையும் அனுசரிக்கவில்லை நியாயப்பிரமானத்தையும் கடைபிடிக்கவில்லை ஆனால் ஒன்றை மட்டும் செய்தேன் மனம் திரும்பினான் ..மனம்திரும்புதலும் , மறுபிறப்புமே ஏசு கிறிஸ்துவிடம் நம்மை சேர்க்கும் ..நியாயப்பிரமணம் இப்போது இருந்தால் நாம் ஒருவரும் அவரிடம் கிட்டி சேர முடியாது..கிறிஸ்துவே அனைத்தையும் சிலுவையில் வென்றார் !!

தமிழில் தட்டச்சு செய்யஇங்கே சொடுக்கவும் தட்டச்சு செய்த பின் அதை Copy செய்து இங்கே Paste செய்யவும்

Post a Comment

தள-அடையாளம் இல்லையெனில் "Name/URL" பயன்படுத்தி கருத்து இடவும்.